Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs og leveringsbetingelser for nettbutikken på http://www.airfil.no

Dette er de til enhver tid gitte salgsbetingelser som gjelder for alt salg av varer fra http://www.airfil.no til kunde. Vi leverer kun til Norge, og norske områder utenfor fastlandet. Ved andre leveringssteder bes kunde ta kontakt.

Deres kjøp i denne nettbutikk er regulert av forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven.

Avtalegrunnlaget for ditt kjøp er gitt gjennom disse betingelsene og de skriftlige dokumenter som mottas ved kjøpet, altså ordrebekreftelsen og betalingsbekreftelsen.

Om partene og aldersgrense

 • For at du skal føle deg trygg på hvordan man bestiller/handler i vår nettbutikk, har vi beskrevet kjøpsprosessen, som består av følgende punkter:
 • Orientering
 • Valg av produkter
 • Handlekurven
 • Valg av forsendelses- og betalingsmåte
 • Eventuell registrering
 • Kontroll av bestillingen
 • Bekreftelse av bestillingen
 • Mottak av ordrebekreftelse

Når din bestilling er gjort etter nettbutikkens prosedyrer har De gjort en bindende avtale med Airfil AS som står såfremt det ikke finnes avvik mellom den informasjon som er gitt i nettbutikken og ordrens innhold. Loven om angrerett gir deg likevel muligheten til å heve kjøpet. Se eget punkt om angrerett.

Din bekreftelse på avtalen kommer i form av en Elektronisk ordrebekreftelse fra systemet. De er pålagt å nøye kontrollere denne bekreftelse for å se at den er i samsvar med det De bestilte. Eventuelle avvik vil betraktes som tilbud fra vår side og de anses å måtte ta stilling til dette tilbudet ved å akseptere det eller melde fra om at De ikke vil benytte dem av det. Det er også din rett å gjøre din opprinnelig bestilling gjeldende såfremt denne ikke avviker i fra det som er oppgitt på http://www.airfil.no.

Butikkens produktopplysninger

Det tas forbehold om at skrive-/ trykkfeil kan forekomme på våre nettsider. Dette kan bety at vi ikke er i stand til å levere i henhold til disse opplysningene. Vi plikter da å kontakte dem for å meddele dette. Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere din bestilling eller del av denne, dersom produktet er utsolgt.

Priser

Alle priser er inkludert merverdiavgift. De vil få opplyst alle kostnader i forbindelse med kjøpet, som avgifter og frakt i starten av selve bestillingen

Betaling

Det er per i dag kun mulig å benytte kreditt/debet kort på våre nettsider. Unntaket er ved avhenting i våre lokaler. Der godtas kontant oppgjør , bruk av bankterminal og i noen tilfeller fakturavedlegg som oppgjørsmetode. Bestillinger gjort via nettsidene med planlagt avhenting hos oss vil bli reservert i en uke etter at bestillingen er gjort. Deretter føres artiklene tilbake til nettstedet som salgbar vare.

Ved bruk av kort vil kjøpesummen bli reservert på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som forsendelse blir foretatt.

Uavhentede og ikke-betalte pakker vil bli belastet et gebyr på kr 150 + frakt tur / retur på gjeldene ordre, for å dekke våre utlegg. Ved manglende betaling vil kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso.

Levering og forsinkelse

Levering av produktene skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt som er angitt på ordrebekreftelsen. Vi har risikoen for produktene inntil de overtas av deg, det vil si når du har fått produktene i din besittelse. Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil vi gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje, eller om produktet(ene) er utsolgt. Avhengig av produktenes art og forsinkelsens lengde kan du etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve levering, kreve erstatning eller heve avtalen.

Undersøkelse av produktene

Etter at du har mottatt produktene, bør du umiddelbart undersøke om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen, om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene ellers har feil eller mangler.

Reklamasjon

– Forbrukerkjøpsloven av 21. Juni Nr. 34 2002

Hvis det oppdages en feil eller mangel må forbrukeren innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget, eller burde oppdaget den, gi selgeren melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen (reklamasjon). Fristen for å reklamere er allikevel ikke kortere enn to måneder fra det tidspunkt da forbrukeren oppdaget mangelen. Reklamasjon må senest skje to år etter at forbrukeren overtok varen.

Dersom varen eller deler av den ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre, er fristen for å reklamere fem år. Hvis forbrukeren ikke reklamerer i tide, tapes retten til å gjøre mangelen gjeldende.

Melding om feil og mangler ved produktene kan overbringes oss muntlig eller skriftlig. Av bevishensyn anbefaler vi at reklamasjonen sendes oss skriftlig.

I bekreftelsen vil det også bli informert om det kreves spesielle vilkår / håndtering fra kjøper side i forbindelse med retursending av varen. (F.eks. leverings adresse, innkakning …)

 • Dersom det foreligger en mangel ved varen og forbrukeren har reklamert innen de nevnte fristene kan forbrukeren gjøre gjeldende følgende mangelsbeføyelser:
 • Holde kjøpesummen tilbake.
 • Under visse forutsetninger velge mellom retting eller omlevering
 • Kreve heving dersom mangelen ikke er uvesentlig (forutsetning at varen er i samme stand og mengde)
 • Kreve erstatning

Som hovedregel har selgeren ikke krav på å foreta mer enn to forsøk på retting eller omlevering for samme mangel. Det taes forbehold om at kunden har oppgitt korrekt kontaktinformasjon slik at selger er i stand til å kontakte kunden for å forsikre at omlevering blir korrekt.

Dersom det ikke foreligger en mangel, kan selgeren bare kreve betaling for undersøkelser som har vært nødvendige for å avgjøre om det foreligger en mangel, og betaling for reparasjon av varen, dersom selgeren har gjort forbrukeren uttrykkelig oppmerksom på at han eller hun selv må dekke slike kostnader.

Hvis kunden på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med Airfil AS, betaler ikke Airfil AS disse utgiftene.

Garanti

Våre garantier innebærer ingen begrensninger i reklamasjonsfristen for varer etter forbrukerkjøpsloven.

Angrerett

Angrerettloven gir deg rett til å angre ditt kjøp.

Angreretten gjelder for varer og for enkelte tjenester (se unntak i siste avsnitt).

Angreretten forutsetter at du senest innen 14 dager etter at du mottar leveransen gir oss melding om dette (angrefrist).

Dersom du ikke har mottatt angrerettskjema enten i ordrebekreftelsen eller ved levering av produktene, utvides denne fristen til tre måneder.

For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må produktet være levert oss i tilnærmet samme mengde og stand som du mottok den.

Alle produkter skal leveres tilbake til oss innen rimelig tid. Eventuell returforsendelse må betales av deg. Du har risikoen for transporten tilbake til oss. Vi er forpliktet til å betale tilbake til deg det du har betalt inkludert porto for forsendelsen til deg, ekspedisjonsgebyr, tollavgifter, oppkravsgebyr, etc. Dette gjelder kun når hele kjøpet returneres. Tilbakebetaling skal finne sted innen fjorten dager etter at vi mottar produktet fra deg.

Produktet sendes tilbake til oss i originalemballasje, sammen med angrerettskjema. Nærmere opplysninger om hvordan du benytter deg av angreretten, fremgår av angrerettskjemaet.

Personopplysninger

Våre kunder er opptatt av at Airfil AS håndterer personopplysninger på en betryggende måte.

Under får du en nærmere beskrivelse av hvordan vi håndterer disse opplysningene.

Når du handler hos oss, oppbevarer vi blant annet navn, adresse og e-postadresse.

Dette er informasjon vi trenger for å levere varene til deg via transportøren du velger, samt kontakte deg om forhold i forbindelse med bestillingen.

Vi er dessuten pålagt å oppbevare denne informasjonen i forbindelse med regnskapsføring, avgiftshåndtering og eventuell garanti-/returhåndtering, slik at denne historikken ikke kan slettes. Vi oppbevarer av sikkerhetshensyn også ip-adressen som er benyttet for å registrere bestillingen. Denne informasjonen er også tilgjengelig på “Min side”.

Kortnummer oppbevares ikke av Airfil AS utover det som er nødvendig for å sikre effektiv håndtering av eventuelle problemer med belastning, oppheving av reservasjon og kreditering.

Vi samler også inn og oppbevarer loggdata om hvilke kategorier og produkter man kikker eller søker på, for å kunne lære hva våre kunder er opptatt av, samt forbedre produktutvalg og tilbud.

Denne informasjonen benyttes også for å kunne gjøre det mulig å vise deg relaterte produkter, eller sende deg relaterte tilbud.
Informasjonen benyttes også for å produsere trafikkstatistikker for bl.a. kapasitetsplanlegging.

Airfil AS selger ikke personopplysninger til tredjepart, og vi bytter eller videreformidler heller ikke slik informasjon med tredjepart.

Airfil AS ved administrerende direktør er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger som beskrevet ovenfor.

Salgspant

Vi har salgspant i de leverte produkter inntil kjøpesummen inkludert renter og omkostninger er betalt i sin helhet.
Airfil AS har salgspant i de solgte varer som sikkerhet for sitt krav på kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger, jfr. pantelovens 3-14 flg.

Det er kun bedrifter og offentlige etater som får kjøpe varer på kreditt, og det vil bli foretatt kredittvurdering før fakturautsendelse.

Priser og levering

Alle priser er oppgitt inkl. mva. og eks. frakt, med mindre annet uttrykkelig er nevnt.

Prisene er i stadig forandring og vi tar derfor forbehold om prisendring som følge av endrede priser fra våre leverandører.

Vi forbeholder oss rett til leveringsnekt på samtlige varer med bakgrunn i prissvingninger og lagersituasjon. Vi forbeholder oss også rett til leveringsnekt på samtlige varer med bakgrunn i konkurranseforhold og alle andre årsaker.

Alle leveringstider som blir oppgitt av oss må anses som veiledende.

Med leveringstid menes tidspunkt for ankomst av varer til vårt lager. Medgått tid til plukking, pakking og eventuell produksjon kommer i tillegg før innlevering av forsendelsen til transportør.

Når tid er oppgitt i antall dager, menes hverdager og befrakters tid kommer alltid i tillegg.

Vi forbeholder oss retten til å avvike og eller endre oppgitt leveringstid uten nærmere varsel.

Eventuelle prisendringer som skjer etter bestillingstidspunkt som ikke skyldes feil (se nedenfor) får ikke tilbakevirkende kraft.

Dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil av vesentlig størrelse fra Airfil AS side, i annonser o.l. og/eller i nettbutikken som er større enn 15% av normal utsalgspris, kan Airfil AS ensidig endre, slette eller avvise ordre. Dette gjelder selv om kunde har mottatt ordrebekreftelse eller lignende.

Slike feil må imidlertid korrigeres i løpet av rimelig tid etter at feilen er oppdaget.

Kundens plikter

Den som er registrert som kunde hos Airfil AS, er ansvarlig for betaling av de ytelser Airfil AS eller Airfil AS samarbeidspartnere leverer i henhold til nærværende vilkår. Ansvaret omfatter også andres bruk av kundens tilgang, herunder uvedkommendes bruk, så fremt det ikke kan påvises at uvedkommendes bruk er muligjort gjennom uaktsomhet fra Airfil AS side.
Ekstraordinære forhold.

Airfil AS er kun ansvarlig for tap av varen, dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis Airfil AS godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor Airfil AS kontroll, og som ikke Airfil AS med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av.

Airfil AS ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller overesett fra Airfil AS side.

Ved forbrukerkjøp kan ikke vilkårene være dårligere enn vilkårene i loven, jfr. Lov om forbrukerkjøp av 2002-06-21 nr. 34.

Endring i vilkårene

Airfil AS forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.

Er Airfil AS forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende er Airfil AS fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

Tvister og lovvalg

Tvister i anledning betingelsene og tilhørende bestemmelser, samt tvister som angår de omtalte parter og der av følgende rettsforhold hører inn under de ordinære domstoler, er Trondheim Tingrett verneting.

Forbehold

Vi reserverer oss for skrivefeil og eventuelle prisforandringer

Bilder brukt på sidene våre er illustrative og kan avvike fra varens faktiske utseende.

Alt innhold på disse nettsidene er Airfil AS eiendom og er beskyttet etter bl.a. opphavsretts-, markedsførings- og varemerkelovgivningen.

Dette innebærer at varemerker, firmanavn, produktnavn, informasjon om produkter, herunder bl.a. omtale av produktene og vekt, bilder/grafikk, design og layout og annet innhold på disse nettsidene under enhver omstendighet ikke kan lastes ned, kopieres eller benyttes på annen måte uten skriftlig forhåndssamtykke fra Airfil AS